• darkblurbg

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van mijn website en van klanten acht Helene Smit van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Verwerkingsverantwoordelijke

Helene Smit  wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan de Gaspeldoorn 1, 3984 AW  Odijk. Zij is bereikbaar via e-mail info@helenesmit.nl.

Waarvoor en op welke grondslag worden uw gegevens verwerkt

Helene Smit verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Helene Smit per e-mail. Dit zal ik uitsluitend doen indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven.
  2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag voor een exemplaar van Helene Smit of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan via de website, schriftelijk, of per e-mail. Voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst die u met mij sluit.
  3. Wanneer u contact met mij opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van een van uw rechten. Dit kan zijn dat u mij via e-mail of sociale media benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes en/of onderzoek of u zich aanmeldt voor een (e-mail)nieuwsbrief.
  4. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen.
  5. Voor de ontwikkelingen van nieuwe producten en diensten specifiek gericht Helene Smit.
  6. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.
  7. Daarnaast is Helene Smit op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om u te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij zij rekening tracht te houden met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, uw interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps). Helene Smit kan dit ook doen via campagnes op sociale media.
  8. Ten behoeve van interne analyse en het doen van onderzoek voor het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.

Over wie verwerkt Helene Smit persoonsgegevens

Helene Smit verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van de website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens

Helene Smit verstrekt geen gegevens uitsluitend aan derde partijen.

Hoelang worden uw gegevens bewaard

Helene Smit hanteert bij de volgende bewaartermijnen:

  • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
  • Financiële gegevens: 7 jaar conform de hiervoor wettelijk geldende termijn.

Beveiliging

Helene Smit heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Helene Smit regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Helene Smit toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Deze website is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op de website invult via een beveiligde verbinding aan Helene Smit zullen worden verzonden.

Uw rechten

Een ieder over wie Helene Smit persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage in de eigen persoonsgegevens te vragen. Mocht blijken dat uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die Helene Smit verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen. Wilt u gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kunt u dit kenbaar maken aan Helene Smit. Uw gegevens zullen dan verwijderd worden vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Indien u een van uw rechten wenst in te roepen, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen aan info@helenesmit.nl  onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht.

Blokkering van uw gegevens voor marketing

Indien u door Helene Smit in het geheel niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@helenesmit.nl  onder vermelding van “Blokkering”. Uw gegevens zullen dan geblokkeerd worden, zodat u niet meer door Helene Smit zal worden benaderd.

Sociale Media

Helene Smit gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over Helene Smit. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via sociale media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Helene Smit volgt hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Hierbij spant Helene Smit zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan op individuele, relevante opmerkingen en om vragen te beantwoorden. Helene Smit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, zij (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt. Helene Smit is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan sociale media kanalen of de content op hun sociale media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met opnemen via info@helenesmit.nl.

Vragen

Indien u na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met info@helenesmit.nl

Wijzigingen

Helene Smit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. U wordt geadviseerd om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.helenesmit.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.